ETYKA, JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO


Etyka

Jako globalna firma rozumiemy, że nasze działania i decyzje wpływają na wielu ludzi na całym świecie.

Doro wymaga od swoich dostawców podpisania specjalnej deklaracji dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu. Ta deklaracja zawiera wiele wymogów dotyczących pracy dzieci, pracy przymusowej, środowiska pracy, poziomów wynagrodzeń, godzin pracy oraz prawa do członkostwa w związkach zawodowych. Od roku 2008 firma Doro zleca audyty zewnętrzne w celu potwierdzania zgodności z naszymi zasadami. W przypadku naruszenia zobowiązań, Doro ma prawo do niezwłocznego zakończenia wszelkiej współpracy z dostawcą.

 

 

Jakość

Dla nas jakość oznacza dostarczanie produktów odpowiadających na prawdziwe potrzeby i pozwalających na dalsze zajmowanie się tym, co zawsze lubiłeś robić. Nazywamy to „całkowitym wrażeniem jakości”, a nasze dążenie do tego celu rozpoczyna się od etapu projektowania produktów w Doro i jest kontynuowane przez naszych dostawców w procesie produkcji.

 

Zapewnianie jakości - podstawowy składnik sukcesu

Doro kładzie duży nacisk na kontrolę jakości. Regularne kontrole i monitoring to główne składniki projektowania i produkcji nowych produktów. Skuteczna kontrola jakości z transparentnymi procedurami wewnętrznymi i zewnętrznymi to wymóg, którego spełnienie pozwala nam osiągać coraz więcej w obszarze produktów.

 

Wszyscy dostawcy podlegają ocenie w następujących obszarach:

 

• Prognozowany poziom zwrotów od klientów
• Kontrole dostaw
• Dokładność dostaw
• Czasy realizacji

 

Doro tworzy ranking i ocenia wszystkich producentów

W ten sposób zarówno Doro, jak i dostawcy, widzą, jaki jest poziom uzyskany podczas kontroli jakości. Doro często pomaga w wyszukiwaniu usterek rzeczywistych procesów produkcyjnych w Azji. Pozwala nam to bardzo wiele nauczyć się o dostępnych możliwościach produkcji nowych urządzeń, ale również doskonalić wytwarzanie istniejących produktów.

Doro zdecydowanie wymaga od swoich dostawców podpisania deklaracji dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu. Ta deklaracja zawiera wiele wymogów dotyczących pracy dzieci, pracy przymusowej, środowiska pracy, poziomów wynagrodzeń, godzin pracy oraz prawa do członkostwa w wybranych związkach zawodowych. Podpisanie deklaracji przez Doro daje naszej firmie prawo do niezwłocznego zerwania wszelkiej współpracy z dostawcą, który naruszy warunki umowy.


 

Środowisko                                                                                          

Stale pamiętamy o dbałości o środowisko i w Doro traktujemy to zagadnienie z uwagą, na jakie zasługuje. Przestrzegamy dyrektyw dotyczących ochrony środowiska i stale szukamy sposobów ograniczania oddziaływania naszej pracy i naszych produktów na środowisko. Nasza inicjatywa ekologiczna dotycząca telefonów bezprzewodowych DECT jest doskonałym przykładem takich starań.

Celem Doro jest jak najlepsze przyczynianie się do ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko.

 

Dyrektywy dotyczące ochrony środowiska

Doro prowadzi marketing i sprzedaż produktów, których użytkowanie i recykling są objęte przez dyrektywy dotyczące ochrony środowiska, a dyrektor ds. jakości i środowiska w Doro odpowiada za przestrzeganie obowiązujących praw i przepisów. W każdym kraju, w jakim działamy, kierownik ds. środowiska odpowiada za dopilnowanie przestrzegania prawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska w danym kraju.

Do dyrektyw o największym wpływie na działalność Doro należy dyrektywa UE dotycząca zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych („WEEE”), która weszła w życie w sierpniu 2005 r., a także dyrektywa dotycząca ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych („RoHS”), która weszła w życie 1 lipca 2006 r.

Dyrektywa REACH UE (w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów) została poddana ocenie w roku 2008 w celu wdrożenia w roku 2010. Wpływ na Doro jako importera gotowych produktów jest ograniczony, ale dyrektywa wpływa na naszą działalność.

Kolejna dyrektywa zaplanowana do wdrożenia, która wpłynie na naszą firmę, to dyrektywa EUP (w sprawie produktów wykorzystujących energię). W jej wyniku firma Doro będzie musiała zapewnić ekologiczne projektowanie, ekologiczną produkcję oraz niskie zużycie energii przez ładowarki akumulatorów i zasilacze zewnętrzne.